Taktila skyltar , ledstråk och kontrastmarkeringar

 

Lagen Säger:
För offentlig och privat miljö.
I plan och byggnadslagen 1987:10 kapitel 17 paragraf 21 står det
” I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Vi projekterar, monterar och producerar:

• Taktila skyltar
• Ledstråk och trappmarkeringar inom och utomhus
• Kontrastmarkeringar på glasytor

Hur en skylt kan vara utformad ser du i exemplen ovan.

För mer information om val av färg, symboler och pris kontakta oss här.